Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kattendokter aan huis, versie 2022

Definities

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Dierenarts en de Cliënt, die ontstaat door het behandelen, het leveren en/of toedienen van medicatie en/of het geven van medisch advies.

Cliënt: de eigenaar of de namens de eigenaar verantwoordelijke voor de kat, in wiens opdracht de Dierenarts de Behandelingsovereenkomst uitvoert.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenarts is opgesteld

Dierenarts: degene die volgens de Wet Dieren bevoegd is tot uitoefening van Diergeneeskunde en staat ingeschreven in het Diergeneeskunderegister en in opdracht van de Cliënt een behandelingsovereenkomst aangaat met de Cliënt.

Patiënt: de kat die door de Cliënt voor medische behandeling, medicijnen en/of medisch advies aan de Dierenarts wordt aangeboden.

De Behandelingsovereenkomst

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn zonder uitzondering van toepassing op alle Behandelingsovereenkomsten die tussen de Cliënt en de Dierenarts zijn aangegaan.
 • Een Behandelingsovereenkomst ontstaat zodra de Dierenarts begint met de uitvoering van de behandelingsovereenkomst.
 • De Dierenarts heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst te weigeren, indien zij van mening is dat de gevraagde behandeling van de Patiënt medisch gezien zinloos/uitzichtsloos is.
 • Een Behandelingsovereenkomst is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De Dierenarts verricht haar werk zorgvuldig en naar haar beste vermogen, zij heeft hierbij het recht om bij het uitvoeren van de Behandelovereenkomst gebruik te maken van derden.
 • De Behandelingsovereenkomst eindigt: op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt (waarbij de Cliënt zonodig door de Dierenarts zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen hiervan voor de Patiënt), door overlijden van de Patiënt, door een eenzijdige beslissing van de Dierenarts indien zij van mening is dat er een zodanig minimale kans is op herstel dat het niet in het belang van de Patiënt is dat de diergeneeskundige behandeling wordt voorgezet, door een eenzijdige beslissing van de Dierenarts indien het vertrouwen tussen haar en de Cliënt ernstig is verstoord. De tot het moment van beeindiging van de Behandelingsovereenkomst gemaakte kosten worden bij de Cliënt in rekening gebracht.
 • Op een Behandelingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Tarieven

 • Het is altijd mogelijk om vooraf of tijdens het bezoek een prijsindicatie te vragen aan de Dierenarts. Het is niet altijd mogelijk om de precieze kosten vooraf in te schatten, tenzij het een standaard tarief betreft zoals een vaccinatie.
 • De Dierenarts stelt de tarieven vast en vermeldt deze inclusief b.t.w. op de factuur.
 • Betaling dient altijd direct na het dierenartsbezoek te worden gedaan, per pin of contant, tenzij anders overeengekomen. Voorkeur heeft betaling per pin, indien contant het liefst gepast betalen: de Dierenarts heeft beperkt wisselgeld mee.
 • Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
 • Wanneer de factuur niet tijdig wordt betaald, zal de Debiteur in verzuim zijn en kan wettelijke rente worden berekend. Wanneer tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur daarnaast zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Klachten

 • geleverde goederen, waaronder medicamenten, worden door de Cliënt direct na ontvangst gecontroleerd op onvolkomenheden en/of gebreken.
 • klachten hierover dienen binnen 30 dagen na afgifte te worden gemeld aan de Dierenarts, na deze termijn vervalt elke aanspraak over enig gebrek of enige onvolkomenheid.
 • indien de Dierenarts de klacht gegrond acht, heeft zij altijd het recht om ofwel en indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn te verrichten, ofwel het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Aansprakelijkheid

 • Indien de Dierenarts op enige wijze aansprakelijk is jegens de Cliënt, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich altijd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenarts wordt vergoed.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade is altijd uitgesloten
 • Aanspraken van derden zijn altijd uitgesloten
 • Aansprakelijkheid voor letsel en/of schade door toedienen van diergeneesmiddelen of supplementen is ten alle tijde uitgesloten
 • Buiten de bovengenoemde gevallen is iedere aansprakelijkheid uitgesloten

Afgesproken tijd

 • De Dierenarts doet haar uiterste best om op het afgesproken tijdstip te arriveren. Wegens bijvoorbeeld spoedgevallen kan het zijn dat dit niet mogelijk blijkt: zij belt dan zo spoedig mogelijk.
 • Wanneer de Dierenarts aanwezig is maar de Patiënt niet, dan is de Dierenarts genoodzaakt om de voorrijkosten en gereserveerde tijd (het consult) in rekening te brengen. Zorg daarom dat de Patiënt ruim voor haar bezoek binnenshuis is en in een ruimte waar hij of zij niet kan wegkruipen onder een onbereikbare plek.
 • Komt de afgesproken tijd toch niet uit? Neem contact op voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij afzeggingen op de dag zelf, is de Dierenarts genoodzaakt de gereserveerde tijd (het consult) in rekening te brengen.